Vijesti

Provodi se peta Anketa o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku provodi petu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

07.01.2020.

Image Title

Anketa će se provoditi tokom cijele 2020. godine na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstva od kojih je oko 5.500 u Federaciji BiH, 3.250 u Republici Srpskoj i 1.200 u Brčko distriktu.

Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava je da se dobiju podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri ili pet godina, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava provedena je prvi put u Bosni i Hercegovini 2004., a zadnja 2015. godine.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.