Vijesti

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi redovno statističko istraživanje „Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima Bosne i Hercegovine“.

20.05.2020.

Image Title

Cilj i svrha istraživanja je da se prikupe podaci o upotrebi računara, korištenju interneta, elektronskom poslovanju preduzeća i ostalim informacijskim i komunikacionim tehnologijama u preduzećima.

Tim povodom Agencija za statistiku BiH, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04) obavještava poslovne subjekte u Brčko distriktu da će 20.05. 2020. godine početi sa istraživanjem na području Distrikta.

Podaci će se prikupljati  putem telefonskog anketiranja (CATI) i koristiti će se isključivo za statističke svrhe.

Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantuju da će se svi prikupljeni podaci, u skladu sa članom 23. Zakona o statistici BiH, smatrati  povjerljivim i da će se poštovati  načelo zaštite tajnosti pojedinačnih podataka, te mole odgovorne osobe u preduzećima za saradnju u realizaciji ove značajne statističke aktivnosti.