Vijesti

Treći i četvrti talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini nastavljaju s aktivnostima na ažuriranju novog okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

30.06.2020.

Image Title

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, tokom jula i augusta provodi treći i četvrti talas ažuriranja Master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima. Za potrebe ažuriranja, akreditovani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima. Ova aktivnost se realizuje kroz projekat „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ uz finansijsku podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

Projekat ažuriranje okvira uzorka provodi se kvartalno u trajanju od tri godine. Aktivnosti na terenu se u prva četiri kvartala provode u saradnji s agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva. Nakon toga, ažuriranje će nastaviti statističke institucije u Bosni i Hercegovini, Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS.

Zbog značaja ovog projekta, statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.