Vijesti

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi redovno statističko istraživanje „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno u Bosni i Hercegovini“.

24.05.2021.

Image Title

Cilj i svrha istraživanja je da se prikupe podaci o zastupljenosti i korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04)) Agencija za statistiku BiH od 17. aprila 2021. godine na području Brčko distrikta provodi istraživanje u okviru kojeg će biti anketirano 927 domaćinstava.

Podaci o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno prikupljaju se isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda).

Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.