Vijesti

Deveti talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u Bosni i Hercegovini

Agencija za statistiku BiH provodi, tokom jula 2021. godine, deveti talas ažuriranja glavnog okvira uzorka s krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

02.07.2021.

Image Title

Ažuriranje se vrši popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definiranoj metodologiji koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, spolu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično.

Istraživanja zasnovana na uzorku domaćinstava jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, a okvir uzorka direktno utiče na kvalitet odabira uzorka za svako istraživanje kao i na rezultate istraživanja. Kvalitetan okvir uzorka je preduslov za kvalitetniji rad statističkih institucija u BiH zbog toga što osigurava visok kvalitet vrijednih, uporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini.

Ažuriranje provode obučeni anketari i kontrolori koji imaju odgovarajuće akreditacije Agencije za statistiku BiH.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantira da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.