Садржај

O нама

7.6.2004.

Органиграм

Organigram


Мисија

Мисија Агенције за статистику Босне и Херцеговине је пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података које задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника и одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, подручју животне средине и природних ресурса. Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу статистичких стандарда и савремене технологије, уз заштиту статистичке повјерљивости, оптимално коришћење ресурса и разумно оптерећење давалаца података.


Визија

Агенција за статистику Босне и Херцеговине ће јачањем својих стручних и инфраструктурних капацитета и усвајањем и примјеном најбоље статистичке праксе постићи потпуну усклађеност са међународним статистичким стандардима и начелима Кодекса праксе европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности, као што су стручност, независност, непристрасност и отвореност. Корисницима се под једнаким условима пружају релевантни и висококвалитетни статистички подаци, а оптерећење давалаца података је на разумном нивоу и пропорционално је потребама корисника.


Вриједности

Вриједности Агенције за статистику Босне и Херцеговине су: стручна независност, објективност, корисничка оријентација, преданост квалитету, статистичка повјерљивост, тимски рад и стално усавршавање запослених. Вриједности су кључне водиље које имају дугорочни утицај и служе спровођењу мисије. Међусобно повјерење свих учесника у овом процесу (корисника података, давалаца података и произвођача статистике) је изузетно важно и неопходно. Независност институција и струке је гаранција очувања повјерења у статистички систем. Знање, искуство, заједнички рад, поштовање приватности, квалитет и доступност корисницима су вриједности које битно утичу на задовољство корисника и запослених. Стручна независнот се мора јачати сталним усавршавањем запослених.


Основни циљеви

  • Стварање предуслова за даљи динамичан развој званичне статистике у БиХ;
  • Промовисање улоге и значаја званичне статистике у друштву, што ће иницирати њену ширу јавну употребу;
  • Усмјеравање развоја званичне статистике у правцу хармонизовања стандарда, класификација, методологија и статистичке праксе са међународним стандардима;
  • Повећање упоредивости статистике БиХ са статистикама других земаља и статистикама међународних организација;
  • Стварање основа за добијање најзначајнијих статистичких показатеља.


Стратешки приоритети

  • Побољшање учинковитости статистике БиХ;
  • Јачање препознатљивости и повјерења у званичну статистику;
  • Промовисање шире употребе статистичких података међу корисницима;
  • Производња квалитетне и кориснику „user-friendly“ статистике;
  • Оптимизација процеса и задатака у статистичком производном процесу.