Sadržaj

Vijeće za statistiku BiH

13.1.2000.

Vijeće za statistiku Bosne i Hercegovine osnovano je Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04).

Vijeće za statistiku Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti sačinjavaju slijedeće osobe:

  • ravnatelj Agencije,
  • zamjenici ravnatelja Agencije,
  • ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku,
  • rukovoditelj Ekspoziture Brčko i svi drugi rukovoditelji ekspozitura koje Agencija može formirati sukladno Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine,
  • guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (odnosno njegov predstavnik),
  • ministar trezora zajedničkih institucija (odnosno njegov predstavnik).


Vijeće za statistiku također sačinjavaju tri člana iz reda davatelja i korisnika podataka koji su priznati radnici u oblastima statistike, ekonomskih nauka, odnosno biznisa. Ova tri člana imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra civilnih poslova i komunikacija na period od najviše četiri godine.

Vijeće za statistiku se sastaje najmanje dva puta godišnje. Vijeće daje mišljenje u svezi sa pripremom i realiziranjem Programa, funkcioniranjem i daljnjim razvojem statistike Bosne i Hercegovine, a posebice izvršava slijedeće poslove i zadatke:

  1. daje preporuke Agenciji za statistiku BiH u svezi sa nacrtom programa i plana rada i daje mišljenja o programu i planu rada (uključujući i troškove) koje Agencija dostavlja nadležnim državnim organima sukladno sa ovim zakonom,
  2. prati rad Agencije i daje preporuke Vijeću u ministara BiH o sredstvima koja su Agenciji za statistiku BiH neophodna za ispunjavanje zadataka iz plana rada i programa,
  3. pomaže suradnju između nadležnih organa s ciljem postizanja najvišeg mogućeg kvaliteta statistike koji zadovoljava potrebe korisnika na svim razinama,
  4. daje savjete u svezi sa poštivanjem standarda Agencije od strane nadležnih organa i državnih tijela. Standardi Agencije se usklađuju sa međunarodnim standardima, uključujući i mjere koje se smatraju neophodnim za obezbjeđivanje zaštite statističkih jedinica sukladno Zakonom o statistici.