Sadržaj

Evropski statistički sistem (ESS)

13.01.2000.

Evropski statistički sistem (ESS) je partnerstvo između statističkog tijela Evropske unije (Eurostata) i nacionalnih statističkih ureda i drugih državnih tijela odgovornih u svakoj državi članici EU za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike. Radne metode su regulisane Uredbom (EC) br. 223/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća. Partnerstvo uključuje zemlje EEA i EFTA-e. Svrha evropske statističke saradnje je da proizvede  statistike visokog kvaliteta koje će biti garancija da će diseminirani podaci biti pouzdani i uporedivi i stoga odgovarajući za koordinirane aktivnosti institucija u EU i na nacionalnom nivou te za provođenje njihovih politika.

Statistike EU se proizvode u okviru statističkog petogodišnjeg programa usvojenog od strane Evropskog parlamenta i Vijeća. Da bi se korisnicima pružio detaljniji uvid u ESS, objavljuje se godišnji izvještaj o ESS sa detaljnijim informacijama o najnovijim inicijativama i razvoju sistema.

Najvažnije tijelo za donošenje odluka u ESS-u je Evropski odbor za statistički sistem koji razmatra ključna strateška pitanja ESS-a i pruža profesionalne smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropske statistike. Odbor ESS je također ovlašten za usvajanje mjera za provođenje u oblasti statistike. Sastoji se od generalnih direktora nacionalnih statističkih ureda država članica, a predsjedava Eurostat.

ESS također koordinira svoj posao sa zemljama kandidatkinjama te na evropskom nivou s ostalim uslužnim djelatnostima, agencijama Komisije, Evropskom bankom i međunarodnim organizacijama kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. 

Evropski statistički sistem preko svojih internetskih stranica nudi slijedeće:

  • zanimljive informacije koje se odnose na sve ESS partnere, kao što su sastanci, najave događaja i konferencija, mogućnosti za obuku, slobodna mjesta i publikacije;

  • korporativne podatke o ESS partnerima, kao što su njihova organizacijska struktura, podaci vezani za menadžment i praktične informacije.

U narednim godinama evropski statistički sistem prolazi kroz proces reformi koji potiče iz vizije za saradnju u evropskom statističkom sistemu do 2020. Proces reformi fokusira se na 5 oblasti: 1) zahtjeve korisnika i saradnju sa zainteresovanim stranama, 2) kvalitet, 3) novi izvori podataka, 4) efikasno i kvalitetno osiguranje statističkih proizvodnih procesa i 5)  diseminacija i komunikacija.

Za više informacija o ESS-u posjetite: