Vijesti

Istraživanje o putovanjima građana Bosne i Hercegovine

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika Bosne i Hercegovine.

26.03.2019.

Image Title

Anketa se provodi u periodu od 25. marta do 7. aprila na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 4.050 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 1.700 iz Federacije BiH, 1.700 iz Republike Srpske i 650 iz Brčko distrikta BiH.

Tokom istraživanja, anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, prikupljaće podatke o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja građana Bosne i Hercegovine, o razlozima njihovih putovanja, koje destinacije posjećuju, koliko ostaju na putovanjima i koliko u prosjeku troše, kao i o drugim karakteristikama stanovništva u BiH.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.