Vijesti

Istraživanja o biljnoj i stočnoj proizvodnji u BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi tokom decembra, dva redovna statistička istraživanja iz oblasti poljoprivrede na uzorku kreiranom iz Popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine: Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja 2020 i Anketa o poljoprivrednoj proizvodnji – stočna proizvodnja 2020.

30.11.2020.

Image Title

Ankete će provoditi oko 100 anketara i kontrolora akreditovanih od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS, na reprezentativnom uzorku od 15.200 slučajno odabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Istovremeno, bit će anketirano i 2.136 pravnih osoba i preduzetnika metodom dostavljanja upitnika putem pošte.

Statističke institucije mole nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, odgovorne osobe u pravnim osobama i preduzetnike za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

U Brčko distriktu bit će anketirano 986 porodičnih gazdinstava i 112 pravnih osoba i preduzetnika.

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID -19, Agencija za statistiku BiH je odlučila da se ankete u Brčko distriktu provode, umjesto direktnog intervjua u domaćinstvima, putem telefona. Zbog kvaliteta podataka, aktivnost anketiranja se realizuje u dvije faze. U prvoj će anketari posjetiti domaćinstva iz uzorka s ciljem ažuriranja telefonskih brojeva, uz minimalan kontakt s nosiocem domaćinstva, bez ulaska u kuću/stan i poštivanje svih epidemioloških mjera. U drugoj fazi anketari će, putem telefonskog poziva, prikupljati podatke o poljoprivrednoj proizvodnji u BiH od nosioca ili punoljetnog člana domaćinstva.