Vijesti

Provodi se Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) 2023.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske, počinje 20. maja sa provođenjem Ankete o prihodima i uslovima života (SILC) 2023. na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

18.05.2023.

Image Title

U skladu sa metodologijom Eurostata, u okviru Ankete o prihodima i uslovima života 2023. godine radi se ponovljeno anketiranje domaćinstava, na jednom dijelu uzorka iz prvog talasa (2022. godina) zbog praćenja promjena nastalih u jednom domaćinstvu između dva talasa anketiranja, a radi uočavanja pojave dugotrajnog siromaštva i praćenja drugih socio-ekonomskih karakteristika.

Cilј ovog istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Podaci će se koristiti za dobijanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Istraživanje se provodi do kraja jula 2023. godine na slučajno izabranom uzorku domaćinstava.

Anketu će provoditi za to ovlašteni i edukovani anketari, angažovani od strane zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04) biti će korišteni isključivo u statističke svrhe.