Vijesti

Provođenje Ankete o prihodima i uvjetima života (SILC) 2024.

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku FBiH i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske, provodi Anketu o prihodima i uvjetima života (SILC) 2024. U skladu sa metodologijom Eurostata, u okviru Ankete o prihodima i uvjetima života 2024, radi se ponovljeno anketiranje domaćinstava, na jednom dijelu uzorka iz II talasa (2023 godina).

05.06.2024.

Image Title

 Ponovljeno anketiranje domaćinstava potrebno je zbog praćenja promjena nastalih u jednom domaćinstvu između dva talasa anketiranja, a radi uočavanja pojave dugotrajnog siromaštva i praćenja drugih socio-ekonomskih karakteristika. 

Anketа o prihodima i uvjetima života (SILC) 2024. je istraživanje koje se provodi u privatnim domaćinstvima. Cilј ovog istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Podaci će se koristiti za dobijanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Istraživanje se provodi na slučajno izabranom uzorku domaćinstava.

Anketa o prihodima i uvjetima života (SILC) 2024. će se provesti se na području cijele BiH, u periodu maj-juli 2024. godine. Anketu će na terenu provoditi za to ovlašteni i obučeni anketari, angažovani od strane zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH (Službeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04) će biti korišteni isključivo u statističke svrhe.