Sadržaj

Međunarodna saradnja

07.06.2004.

Aktivnosti  međunarodne suradnje imaju za cilj podizanje kvalitete i  uporedivosti zvanične statistike BiH, odnosno povećanje usklađenosti sa EU i UN standardima.


Prema članu 8. Zakona o statistici BiH, stav 2. Agencija:

  • vrši međunarodno predstavljanje i saradnju sa organizacijama i ostalim tijelima i izvršava međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po pitanju statistike;
  • uspostavlja i održava kontakte sa donatorima i predlaže raspodjelu donacija za Agenciju i entitetske zavode u skladu sa ustanovljenim stavovima donatora o načinu raspodjele ili, u slučaju da ti stavovi nisu ustanovljeni, u skladu sa Statističkim programom.


Agencija predstavlja statistički sistem BiH što uključuje i entitetske zavode (Federalni zavod za statistiku FBiH i Republički zavod za statistiku RS) u kontaktima sa svim međunarodnim partnerima  i koordinira dogovorene aktivnosti unutar statističkog sistema. Agencija u kontaktima sa međunarodnim partnerima ujedno vrši predstavljanje I entitetskih institucija koje su dio/ kao integralnog dijela statističkog sistema BiH i koordinira aktivnosti unutar statističkog sistema.


Najvažnije aktivnosti se realizuju kroz projekte tehničke pomoći koji su od perioda osnivanja Agencije bili finansirani/podržani od različitih donatora; EU, Sida, IMF,  Svjetska banka, relevantne UN organizacije (UNECE, UNSD, UNFPA, UNICEF)  vlade Italije i Njemačke, DFID i drugi. 


Zadnjih godina najznačajnija je sistematična pomoć koju osigurava EU putem IPA fondova a implementira se putem nacionalnih i višekorisničkih projekata. Realizacija ovih projekata je od krucijalne važnosti za statističke institucije u BiH jer rezultiraju povećanjem obima proizvedenih podataka kao i  većom usklađenosti  BH statistike sa EU standardima. Realizacijom ovih projekata se postižu konkretni rezultati. Ovi projekti rezultiraju povecanjem obima podataka I većom usklađenosti sa EU standardima.

MEĐUNARODNI PROJEKTI
Pregled realizovanih i projekata u implementaciji, nacionalnih (N) i regionalnih (R)

NACIONALNI (N):

Korisnici projekta

Donator

Iznos EUR

Naziv i kratak opis projekta (statistički domeni obuhvaćeni projektom)

Ciljevi /rezultati

Trenutni status

BHAS, FZS, RZRS, CBBiH

EU

1.500.000

IPA 2015 Twinning projekat za oblasti:
regionalni računi, poslovne statistike, statistika cijena, te BoP i IIP (Međunarodna investicijska pozicija) za CBBiH.
Projekat implementira Statistika Danske kao vodeći partner u konzorciju sa Statistikom Finske, Francuske i Hrvatske.

Povećati obim proizvedenih statističkih podataka u BiH u skladu s EU zahtjevima i standardima.
Jačanje statističkog sistema u BiH poboljšanjem i razvojem institucionalnih kapaciteta u većem broju statističkih područja.

Implementacija projekta u toku
(05.01.2018. - 04. 01. 2020)

Produženje od tri mjeseca u 2020.

BHAS, FZS, RZRS

EU

230.000
i
dodatno 61.320 (za nabavku opreme)

EU podrška statističkom sistemu BiH u pripremi glavnog okvira za uzorak.

Dodatno: Za potrebe terenskog rada nabavljanje IT opreme

Priprema novog okvira uzorka za istraživanja zasnovana na domaćinstvima. Povećanje kvaliteta statističkih podataka u BiH:
Rezultat je pripremljen u novi glavni okvir uzorka; metodologija za terenski rad na ažuriranju okvira uzorka poboljšana i testirana na terenu.

Implementacija projekta u toku (15.07.2019. – 15.07.2020)

Završetak implementacije dijela projekta kojeg finansira EU u 2020.

BHAS

UNICEF

20.000

Podgrupa za statistiku ciljeva održivog razvoja

Podrška u izradi Mape puta Bosne i Hercegovine za
SDG statistiku (statistika za ciljeve održivog razvoja)

Implementacija projekta u toku
(01.01.2018.-31.12.2020)

BHAS, FZS, RZRS, CBBiH

EU

1.000.000

Nacionalna IPA 2012 Twinning projekat, Podrška statističkim institucijama, faza VI - Obuhvaćene sljedeće oblasti: nacionalni računi, statistika vladinih finansija, strukturne poslovne statistike, kratkoročne statistike, ESSPROS.
Projekat implementirala Statistika Danske kao vodeći partner u konzorciju sa Statistikom Finske, Litvanije i Latvije – mlađi partneri.

Jačanje statističkog sistema BiH poboljšanjem i razvojem institucionalnih kapaciteta u oblasti nacionalnih računa, statistike vladinih finansija, strukturnih poslovnih statistika, kratkoročnih statistika, ESSPROS. Poboljšanje statistike u navedenim oblastima.

Završena implementacija projekta
(26.9.2014. - 19.12.2016)

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), CBBH, BHAS- Agencija za javne nabavke i organ za razmatranje nabavki, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Agencija za državnu službu)

Savezna Republika Njemačka, Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, (BMZ)

Implementirao GIZ

Faza I: 500.000 (procjena)
Faza II: 175.000
(procjena)

Projekat jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini (GIZ)
Nekoliko odabranih državnih institucija u BiH, uključujući i Agenciju za statistiku BiH. BHAS uključen u implementaciju obje faze projekta u različitim komponentama.

Jačanje javnih institucija u BiH. Unutar statistike glavni ciljevi bili su:
1. faza: razvoj nacionalnih računa, regionalnih računa, statistika cijena i ad hoc aktivnosti
2. faza: upravljanje, organizaciona pitanja i ljudski resursi; upravljanje kvalitetom; obuka; IT i infrastruktura; diseminacija, javna nabavka. Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti u partnerskim institucijama; bolja saradnja između institucija, npr. u prikupljanju i korištenju statističkih podataka; povećanje vještina osoblja u partnerskim institucijama u ključnim područjima kao što su planiranje i praćenje reformi javne uprave.

Završena implementacija projekta (2010. -2016).

BHAS, FZS, RZRS

SIDA/
Statistika Švedske implementator

1.667.337

Statistički razvoj u BiH, Faza III, Partnerstvo u statistici, Sida nacionalni program za BiH
Tehnička pomoć - Obuhvaćene oblasti: statistika rada, okoliša; metodologije; menadžment.

Glavna svrha projekta je bila doprinijeti održivom statističkom sistemu u BiH; izgradnja statističkih kapaciteta.

Završena implementacija projekta
(01.02.2012. - 31.01.2015)

BHAS, FZS, RZRS

EU

1.225.000

Podrška državnim i entitetskim statističkim institucijama Međunarodna operacija praćenja Popisa (IMO)

Provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u skladu sa EU i UN preporukama /Finalni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. objavljeni su 30. juna 2016. Popis proveden u skladu s međunarodnim standardima. Rezultati popisa u principu se smatraju validnim i korisnim za planiranje ekonomskih i socijalnih politika.

Završena implementacija projekta
(25.07.2012. - 14.10.2016)

BHAS, FZS, RZRS

EU

238.100

Tehnička pomoć za obradu popisnih podataka

Popisni podaci obrađeni, editovani i diseminirani.

Završena implementacija projekta
(01.12.2014.– 30.09.2017)

BHAS, FZS, RZRS

EU (Implementa-tor SCYTLE)

1.072.170

Nabavka opreme za Popis stanovništva u BiH, Lot 2

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013 – nabavka neophodne opreme za obradu podataka za Popis stanovništva 2013/Obrađeni podaci za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013

Završena implementacija projekta
(2012. – 2016)

BHAS, FZS, RZRS RZRS BHAS, FZS RZRS

EU

7.500.000

GRANT za implementiranje Popisa stanovništva

Uspješno provedeno popisvanje za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u skladu sa EU i UN preporukama/ Objavljeni rezultati Popisa stanovništa međunarodno priznati; Post-popisna anketa realizovana u skladu s planiranom dinamikom nakon glavnog Popisa; Objavljeni rezultati Popisa stanovništva 2013.

Završena implementacija projekta
(03.05.2013.– 31.05.2015)

BHAS, FZS, RZRS

UNICEF

5.000

ESSPROS Capacity Building

Jačanje kapaciteta za praćenje statististike socijalne zaštite.

Završena implementacija projekta
(01.01.2015. -31.12.2017)

BHAS

UNICEF

1.600

TransMonee 2018

Podaci o socijalnim i ekonomskim pitanjima, važni za položaj i dobrobit djece, mladih i žena na nivou zemalja CEE / CIS. Ažuriran TransMonee baza podataka. Koordinacija TransMonee tima na nacionalnom nivou, promocija baza podataka.

Završena implementacija projekta
(01.01. – 31.12.2018)

BHAS

UNICEF

8.300

MICS , krug 6, Strategija uzorkovanja

Poboljšanje strategije uzorkovanja za sve ankete u domaćinstvima, uključujući LFS i SILC, ali prvenstveno priprema za primjenu MICS 6 u BiH, terenski rad u 2019. godini. Definisana strategija za MICS 6, potrebno da se dalje elaborira.

Završen dio implementacije projekta (2017. – 2018).
Nejasan dalji status.

BHAS, FZS, RZRS

UNICEF

8.402

Preporuke za razvoj okvira uzorka za Bosnu i Hercegovinu za ankete o domaćinstvu i dizajn uzorka za 2018 BIH MICS i ROMA MICS

Pomoć statističkim institucijama u BiH u razvoju dizajna uzorka i procedura procjena za BiH MICS 2018 i Roma MICS, kao i okvir uzorka za nacionalne ankete za domaćinstva/ Prijedlog za dizajn uzorka i procedure procjena za za BiH MICS 2018 i Roma MICS.

Završena implementacija projekta
(06.05. – 16.06.2017)

BHAS

UNICEF

1.000

TransMonee 2017

Podaci o socijalnim i ekonomskim pitanjima, važni za položaj i dobrobit djece, mladih i žena na nivou zemalja CEE / CIS. Ažurirana TransMonee baza podataka i pripremljen Analitički izvještaj za zemlju.

Završena implementacija projekta
(01.01. – 31.12.2017)

BHAS

UNICEF

3.579

TransMonee 2016

Podaci o socijalnim i ekonomskim pitanjima, važni za položaj i dobrobit djece, mladih i žena na nivou zemalja CEE / CIS. Ažurirana TransMonee baza podataka i pripremljen Analitički izvještaj za zemlju.

Završena implementacija projekta
(01.09. – 31.122016)

BHAS, FZS, RZRS

EU (Energetska zajednica)

58.000

Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u BiH

Poboljšana energetska statistika u skladu sa zahtjevima EU Regulative za energetsku statistiku.

Završena implementacija projekta
(01.01. - 30.11.2015)

BHAS

Vlada Japana

Implementira MMF

N/A

Bosna i Hercegovina - Nacionalni računi

Razvoj sistema kompilacije za kvartalne nacionalne račune; poboljšanje konzistentnosti između BDP-a po proizvodnom i rashododovnom pristupu; kvartalne procjene BDP-a dostupne i diseminirane - za zemlju i za entitete; konzistentnost BDP-a značajno je poboljšana.

Završena implementacija projekta
(01.05.2012. – 30.04.2016)

BHAS

MMF

N/A

Bosna i Hercegovina - Statistika cijena

Poboljšati indeks cijena proizvođača (PPI). Poboljšane metode kompilacije PPI-a, uključujući rad s entitetima na poboljšanju izvještavanja o PPI podacima, izrada plana rada za ažuriranje pondera PPI-a i pomoć u usvajanju NACE Rev 2.

Završena implementacija projekta
(05.01.2012. – 30.04.2016)

REGIONALNI (R):

Korisnici projekta

Donator

Iznos EUR

Naziv i kratak opis projekta (statistički domeni obuhvaćeni projektom)

Ciljevi /rezultati

Trenutni status

BHAS, FZS, RZRS, CBBH; zemlje u regiji

EU

N/A

IPA 2017 MBP (višekorisnički program pomoći)
Uključuje sljedeće oblasti: nacionalni računi, statistike cijena, poslovne statistike; statistike državnih finansija, statistika međunarodnih usluga, MIP (komponente CBBiH) društvene statistike; statistika poljoprivrede, upravljanje kvalitetom i dr.

Generalni cilj je priprema statističkih institucija u zemljama korisnicima za buduće članstvo u EU, usklađivanjem postojećih metodologija i praksi sa statističkim acquis-om, te integriranje u Evropski statistički sistem. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete statističkih podataka u zemljama korisnicama.

Implementacija projekta u toku
(januar 2019. – decembar 2021)

BHAS, FZS, RZRS, CBBH; zemlje u regiji

EU

N/A

IPA 2015 MBP (višekorisnički program pomoći)
Uključuje sljedeće oblasti: nacionalni računi, statistike cijena, poslovne statistike; statistike državnih finansija, statistika međunarodnih usluga, MIP (komponente CBBiH) društvene statistike; statistika poljoprivrede, upravljanje kvalitetom i dr.

Generalni cilj je priprema statističkih institucija u zemljama korisnicima za buduće članstvo u EU, usklađivanjem postojećih metodologija i praksi sa statističkim acquis-om, te integriranje u Evropski statistički sistem. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete statističkih podataka u zemljama korisnicama.

Implementacija projekta u toku
(01.04.2017. – 31.12.2019)

CBBH, BHAS i ministarstva finansija; zemlje u regiji

Vlade Švicarske (SECO)/
Implementira MMF

N/A

Statistika vladinih finansija i Evropski sistem nacionalnih i regionalnih računa - Tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta za pet regionalnih zemalja.

Priprema ESA transmisaonih podataka; kompiliranje i izvještavanje u skladu sa GGSM2014 i MMF-ov vodič za dugove u javnom sektoru; uvođenje potrebnih metodologija, kontrola dostupnosti i kvaliteta podataka.

Implementacija projekta u toku
(01.10.2016. -30.09.2019)

BHAS, FZS, RZRS; zemlje u regiji

Švedska vlada/Sida

Implementira Statistika Švedske

1.790.350
(19.121.000 SEK)

Četvrta faza regionalnog Sida projektaTri komponente:
1.Korištenje administrativnih izvora i registara
2.Metodologija istraživanja
3.Ljetna škola

Nivo pripremljenosti statistike za pristupanje EU povećan.

Implementacija projekta u toku
(2019. – 2021)

BHAS, FZS, RZRS, CBBH; zemlje u regiji

EU

N/A

IPA 2014 MBP (višekorisnički program pomoći)
Uključuje sljedeće oblasti: nacionalni računi; poslovne statistike; komponenta za CBBiH; SILC; PPP; HICP; vanjska trgovina; statistika pravosuđa, obrazovanje; SSE indikatori; upravljanje kvalitetom; horizontalne aktivnosti; statistika poljoprivrede, i dr.
19 pilot projekata za BiH u okviru navedenih.

Sveukupni cilj je priprema statističkih institucija u zemljama korisnicima za buduće članstvo u EU, usklađivanjem postojećih metodologija i praksi sa statističkim acquis-om, te integriranje u Evropski statistički sistem. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete statističkih podataka u zemljama korisnicama.

Završena implementacija projekta
(decembar 2015. - maj 2017)

BHAS, FZS, RZRS, zemlje u regiji

Švedska vlada/Sida

Implementira Statistika Švedske

2. 997.457

(SEK 27 582 000)

Regionalna saradnja u Zapadnom Balkanu, program koji finansira SIDA.

Različite aktivnosti koje nisu obuhvaćene drugim donatorskim programima (metodologija, ljetna škola, gender statistika, statistika okoliša).
Provedene obuke u odabranim oblastima, organizovano nekoliko studijskih posjeta, provedene pilot ankete.

Završena implementacija projekta
(2013. – 2016)