Sadržaj

Statistički sistem BiH

07.06.2004.

Osnovni cilj statistike u BiH jeste što objektivnije prikazati stvarno stanje, distribuirati podatke korisnicima na neutralan i nepristrasan način, usredsrijediti se na pojave koje su bitne za organe koji donose odluke i poštovati pravo građana na pristup javnim informacijama.

U BiH postoje tri statističke institucije. Prema Zakonu o statistici, za nivo BiH odgovorna je Agencija za statistiku BiH (BHAS), a za nivo entiteta Federalni zavod za statistiku FBiH (FZS) i Republički zavod za statistiku RS (RZSRS). Centralna Banka BiH (CBBiH) je odgovorna za novčane statistike, bilanse plaćanja i druge finansijske statistike BiH.

Dijagram: Statistički sistem BiH

Statisticki sistem