Vijesti

Provodi se anketa o putovanjima građana BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima građana Bosne i Hercegovine.

17.05.2022.

Image Title

Anketa se provodi od maja do početka juna, na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava. U Brčko distriktu anketari, akreditirani od strane Agencije za statistiku BiH, anketiraće 864 domaćinstva u periodu od 18. 5. do 10. 6. 2022. gidine.

Svrha ovog istraživanja je da se, pored sociodemografskih karakteristika ispitanika, prikupljaju i podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnji (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.).

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.