Vijesti

Istraživanje o prihodima i uvjetima života građana u BiH

Agencija za statistiku BiH, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku provodi, prvi put u punom obujmu, istraživanje o prihodima i uvjetima života građana Bosne i Hercegovine (SILC).

23.5.2022.

Image Title

Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih pokazatelja na razini Bosne i Hercegovine i entiteta. Budući da je realizacija ankete usklađena sa Eurostatovom metodologijom podaci će također biti i međunarodno usporedivi.

Za potrebe ovog istraživanja anketa se provodi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih kućanstava, u razdoblju svibanj-srpanj 2022. godine. Anketu će provoditi ovlašteni i educirani anketari, angažirani od strane zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju da će, sukladno Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu suradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.