Vijesti

Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima za 2022. godinu

Agencija za statistiku BiH, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika Bosne i Hercegovine koje će se provoditi na području Brčko distrikta BiH u razdoblju od 08. prosinca do 22. prosinca 2022. godine.

7.12.2022.

Image Title

Anketu će provoditi anketari akreditirani od strane Agencije za statistiku BiH, na području Brčko distrikta BiH na uzorku od 846 odabranih kućanstava. Osim sociodemografskih obilježja ispitanika, Anketom se prikupljaju podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanje, trajanju putovanja, posjećenim odredištima, putnim navikama stanovnika Bosne i Hercegovine, ukupna potrošnja (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznice i dr.) i druge karakteristike stanovništva u BiH.

Agencija za statistiku BiH jamči da će, sukladno Zakonu o statistici BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odgovori na anketna pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni, a građani se mole za aktivnu suradnju u provedbi ove važne statističke aktivnosti u BiH.